Odredbe i uvjeti

UVJETI OUTSTANDING B.V.

Version 2018.1

Klauzula 1. Opće

 • 1.1. Ovi se uvjeti primjenjuju na svaku ponudu i kotaciju kao i na sve sklopljene sporazume, pod bilo kojim nazivom, između tvrtke Outstanding B.V. i Druge strane, za koju je tvrtka Outstanding B.V. proglasila ove uvjete primjenjivima.
 • 1.2 Od ovih općih uvjeta može se odstupiti isključivo i samo u mjeri u kojoj je to izričito dogovoreno u pisanom obliku.
 • 1.3 Kada se ovi opći uvjeti odnose na „isporuku (robe)”, to uključuje i pružanje usluga i radove bilo kakve prirode.
 • 1.4 Ovi se uvjeti također primjenjuju na sporazume s tvrtkom Outstanding B.V., za izvedbe za koje tvrtka Outstanding B.V. mora angažirati treće strane.
 • 1.5 Ovi su opći uvjeti također sastavljeni za zaposlenike tvrtke Outstanding B.V. i njezin odbor.
 • 1.6 Primjenjivost drugih uvjeta kupnje ili drugih uvjeta Druge strane izričito se odbija.
 • 1.7 Ako u bilo kojem trenutku jedna ili više odredbi u ovim općim uvjetima postanu ništavne, u cijelosti ili djelomično, ili se proglase ništavnim, ostale odredbe u ovim općim uvjetima bit
  će i dalje potpuno primjenjive. Tvrtka Outstanding B.V. i Druga će strana zatim započeti konzultacije kako bi dogovorile nove odredbe za zamjenu ništavih ili poništenih odredbi, pri čemu će se cilj i značenje izvornih odredbi uzeti u obzir u mjeri u kojoj je to moguće.
 • 1.8 Ako tumačenje jedne ili više odredbi ovih općih uvjeta nije dovoljno jasno, tumačenje mora biti ‘u duhu’ ovih odredbi.
 • 1.9 Ako dođe do situacije između strana koja nije obuhvaćena ovim općim uvjetima, ta se situacija tada mora procijeniti u duhu ovih općih uvjeta.
 • 1.10 Ako tvrtka Outstanding B.V. ne zahtijeva uvijek strogo pridržavanje ovih uvjeta, to ne znači da te odredbe nisu primjenjive ili da tvrtka Outstanding B.V. želi na bilo koji način izgubiti svoje pravo da, u drugim okolnostima, zahtijeva strogo poštivanje odredbi ovih uvjeta.

Klauzula 2. Kotacije i ponude

 • 2.1. Kotacije i ponude tvrtke Outstanding B.V. nisu obvezujuće, osim ako ponuda ne sadrži uvjet za prihvaćanje. One ni na koji način ne obvezuju tvrtku Outstanding B.V., osim ako sama ponuda izričito i nedvojbeno (u pisanom obliku) ne odredi suprotno.
 • 2.2 Dizajni, crteži, modeli, uzorci, opisi, slike i slično, kao i svi prilozi i dokumenti koji čine dio ponude ili su s njom povezani, ostaju, kao i alati koje je tvrtka Outstanding B.V. izradila s tim u vezi, vlasništvo tvrtke Outstanding B.V. te se moraju na prvi zahtjev vratiti tvrtki Outstanding B.V. i ne smiju se kopirati i/ili predati trećim stranama bez izričite pisane suglasnosti.
 • 2.3 Kotacija ili ponuda prestaju ako proizvod na koji se kotacija ili ponuda odnose u međuvremenu postane nedostupan, s tim da tvrtka Outstanding B.V. ne podliježe plaćanju naknade.
 • 2.4 Kotacije ili ponude tvrtke Outstanding B.V. ne mogu se smatrati važećim ako Druga strana može razumno shvatiti da kotacije ili ponude, ili njihov dio, sadrže očitu pogrešku ili administrativnu pogrešku.
 • 2.5 Cijene navedene u ponudi ili kotaciji ne uključuju PDV, osim ako se izričito ne dogovori drugačije u pisanom obliku, osim pakiranja, drugih državnih nameta, svih troškova koji će nastati u kontekstu sporazuma, putnih i smještajnih troškova, uključujući troškove prijevoza i administrativnih troškova.
 • 2.6 Cijene su franko tvornica tvrtke Outstanding B.V. osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku (e-pošta, faks ili pošta).
 • 2.7 Ako prihvaćanje (bilo da su manje točke u pitanju) odstupa od ponude sadržane u ponudi ili kotaciji, tvrtka Outstanding B.V. ju nije obvezna ispuniti. Sporazum se tada neće sklopiti u skladu s ovim odstupanjima, osim ako tvrtka Outstanding B.V. ne naznači drukčije.
 • 2.8 Složena ponuda ne obvezuje tvrtku Outstanding B.V. na izvršenje dijela narudžbe po odgovarajućem dijelu navedene cijene. Kotacije ili ponude ne primjenjuju se automatski na buduće narudžbe.
 • 2.9 Odobren nalog tvrtki Outstanding B.V. smatra se ponudom koja se će se smatrati prihvaćenom tek nakon pisane potvrde ili potvrde putem e-pošte od strane tvrtke Outstanding B.V. (tzv. potvrda naloga).

Klauzula 3. Sporazum

 • 3.1 Sporazum se sklapa tek kada odobren nalog tvrtki Outstanding B.V., tvrtka Outstanding B.V. prihvati u pisanom obliku (putem e-pošte, faksa ili pošte). Prihvaćanje nalog
  također je i potvrda naloga.
 • 3.2 Smatrat će se da potvrda naloga koju tvrtka Outstanding B.V. pošalje Drugoj strani potpuno i precizno odražava sadržaj sklopljenog sporazuma. Smatrat će se da se Druga strana slaže s ovom potvrdom naloga, osim ako Druga strana u roku od 8 dana od datuma ove potvrde naloga ne obavijesti tvrtku Outstanding B.V. u pisanom obliku da se ne može složiti sa sadržajem.
 • 3.3 Ako se nalog potvrdi, u roku od 8 dana od potvrde naloga isplatit će se 50 % iznosa osim ako nije suprotno dogovoreno.
 • 3.4 Kada se isplati predujam od 50 %, narudžba je potvrđena.
 • 3.5 Svi dodatni sporazumi i/ili obveze koje su preuzeli zaposlenici tvrtke Outstanding B.V. ili su druge osobe preuzele u ime tvrtke Outstanding B.V. u svojstvu predstavnika, obvezujući su za tvrtku Outstanding B.V. ako su je sporazume i/ili obveze potvrdio u pisanom obliku (putem e-pošte, faksa ili pošte) direktor ovlašten da zastupa tvrtku Outstanding B.V..

Klauzula 4. Uvjeti isporuke, izmjena sporazuma i uvećanje cijene

 • 4.1 Uvjeti isporuke koje je navela tvrtka Outstanding B.V. započinju od datuma sklapanja sporazuma po uvjetom da tvrtka Outstanding B.V. posjeduje sve podatke koje tvrtka Outstanding B.V. treba za izvršenje narudžbe.
 • 4.2 Ako je određeni rok dogovoren ili naveden za dovršenje određenog posla ili za isporuku određene robe, to nikada nije strogi rok. Nakon prekoračenja roka, Druga strana mora dostaviti tvrtki Outstanding B.V. pisanu obavijest o nastanku statusa neispunjavanja obveza. Tvrtka Outstanding B.V. zatim mora dobiti razuman rok za ispunjenje sporazuma. Nakon prekoračenja dogovorenog roka za isporuku, tvrtka Outstanding B.V. nije odgovorna za neizravni gubitak kao što je navedeno u klauzuli 10(5) ovih općih uvjeta.
 • 4.3 Dostava i cijene su franko tvornica tvrtke Outstanding B.V. osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku. Druga strana je obvezna kupiti robu u trenutku kada postane dostupna Drugoj strani. Ako Druga strana odbije kupiti ili ne pruži informacije ili upute potrebne za isporuku, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo skladištiti robu na račun i rizik Druge strane.
 • 4.4 Ako druga strana zahtijeva isporuku na način različit od onog navedenog u stavci 3., tvrtka Outstanding B.V. može naplatiti troškove s tim u vezi Drugoj strani.
 • 4.5 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo da određeni dio posla provedu treće strane.
 • 4.6 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo ispuniti sporazum u više faza i naplatiti izvršene dijelove odvojeno.
 • 4.7 Ako se sporazum ispunjava u fazama, tvrtka Outstanding B.V. može obustaviti izvedbu dijelova koji pripadaju sljedećoj fazi dok Druga strana ne odobri rezultate prijašnje faze u pisanom obliku.
 • 4.8 Ako se tijekom izvršenja sporazuma misli da je za ispravno izvršenje istog potrebno izmijeniti ili dopuniti ga, strane će pravovremeno i međusobnim dogovorom doći do izmjene sporazuma. Ako se priroda, opseg ili sadržaj sporazuma, bilo da je na zahtjev ili po uputama Druge strane, nadležnih organa, itd., promjeni te se kao rezultat sporazum kvalitativno i/ili
  kvantitativno izmjeni, ovo može imati posljedice na ono što je prvobitno dogovoreno. To znači da se prvobitni dogovoreni iznos može uvećati ili smanjiti. Tvrtka Outstanding B.V. ponudit će kotaciju za ovo što je moguće ranije. Uslijed izmijene sporazuma, prvobitno dogovoren rok izvedbe također se može izmijeniti. Druga strana prihvaća mogućnost izmjene sporazuma, uključujući promjenu cijene i roka izvedbe.
 • 4.9 Ako je sporazum izmijenjen, što uključuje sve dodatke, tvrtka Outstanding B.V. ima ga pravo provesti samo nakon što je osoba koja je za to ovlaštena unutar tvrtke Outstanding B.V. dala suglasnost, a Druga je strana pristala da se cijena i drugi uvjeti navedeni za izvedbu, uključujući vrijeme izvedbe, odrede u toj fazi. Neizvršenje izmjenjenog sporazuma ili neposredno neizvršenje ne smatra se kršenjem sporazuma od strane tvrtke Outstanding B.V. te ne daje Drugoj strani osnovu za raskid sporazuma. Tvrtka Outstanding B.V. može odbiti zahtjev za izmjenu sporazuma ako bi to moglo imati kvalitativne i/ili kvantitativne posljedice, na primjer na rad ili robu koja se treba isporučiti u tom kontekstu bez da se to smatra neispunjenjem obveze od strane tvrtke Outstanding B.V..
 • 4.10 Ako Druga strana ne ispuni obvezu pravilne izvedbe svega što Druga strana ima obvezu ispuniti prema tvrtki Outstanding B.V., Druga je strana odgovorna za sve gubitke (koji uključuju
  troškove) koji su kao posljedica toga nastali izravno ili neizravno na strani tvrtke Outstanding B.V..
 • 4.11 Ako tvrtka Outstanding B.V. dogovori fiksnu cijenu s Drugom stranom, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo u svakom trenutku povećati tu cijenu a da Druga strana u tom slučaju nema pravo raskinuti sporazum iz tog razloga, ako je povećanje cijene nastalo zbog naloga nadležnih organa ili obveze u skladu sa zakonom ili propisima, ili je uzrokovano porastom cijene sirovina, plaća itd. ili po različitim osnovama koje se u trenutku sklapanja sporazuma nisu mogle razumno predvidjeti.
 • 4.12 Ako je porast cijene, osim kao rezultat izmjene sporazuma, viši od 10 % i odvija se u roku od tri mjeseca nakon sklapanja sporazuma, isključivo Druga strana koja ima pravo osloniti se na dio 5. odjeljak 3. knjige 6. nizozemskog Građanskog zakonika ima pravo raskinuti sporazum putem pisane izjave, osim ako tvrtka Outstanding B.V. nije još uvijek spremna provesti sporazum na temelju prvobitno dogovorenih uvjeta ili ako povećanje cijene nije rezultat ovlaštenje ili obveze koju tvrtka Outstanding B.V. ima sukladno zakonu ili ako nije propisano da će se dostava obaviti u roku duljem od tri mjeseca nakon kupnje.

Klauzula 5. Obustava, raskid i prijevremeni raskid sporazuma

 • 5.1 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo obustaviti izvršenje obveza ili raskinuti sporazum, ako:
  · Druga strana ne ispunjava obveze iz ovog sporazuma na odgovarajući način, u cijelosti ili na vrijeme;
  · Nakon sklapanja sporazuma, tvrtka Outstanding B.V. stekne saznanja o okolnostima zbog kojih može posumnjati da će Druga strana ispuniti obveze;
  · U vrijeme sklapanja sporazuma od Druge strane se zahtijevalo da položi jamstvo za ispunjavanje svojih obveza iz sporazuma a to jamstvo nije predočeno ili nije odgovarajuće;
  · Ako uslijed odlaganja Druge strane ne može se više očekivati od tvrtke Outstanding B.V. da ispuni sporazum po prvobitno dogovorenim uvjetima.
 • 5.2 Osim toga, tvrtka Outstanding B.V. ovlaštena je raskinuti sporazum ako nastanu okolnosti koje su takve prirode da je izvršenje sporazuma nemoguće ili ako nastanu druge okolnosti koje su takve prirode da se nepromijenjeno održavanje sporazuma ne može u svim razumnim slučajevima tražiti od tvrtke Outstanding B.V..
 • 5.3 Ako se sporazum okonča, potraživanja tvrtke Outstanding
  B.V. prema Drugoj strani odmah dospijevaju na naplatu. Ako tvrtka Outstanding B.V. obustavi izvršenje obveza, zadržava svoja potraživanja u skladu sa zakonom i sporazumom.
 • 5.4 Ako tvrtka Outstanding B.V. nastavi s obustavom ili raskidom, tvrtka Outstanding B.V. ni na koji način nije obvezna platiti naknadu za gubitak i troškove koji su nastali kao posljedica toga.
 • 5.5 Ako se raskid može pripisati Drugoj strani, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo na naknadu za gubitak, koji uključuje troškove koji su izravno ili neizravno nastali kao posljedica toga.
 • 5.6 Ako tvrtka Outstanding B.V. rano raskine sporazum, tvrtka Outstanding B.V. će u dogovoru s Drugom stranom osigurati prijenos radova koji se trebaju provesti trećoj strani. Ovo vrijedi ako se raskid ne može pripisati Drugoj strani. Ako tvrtka Outstanding B.V. mora snositi dodatne troškove uslijed prijenosa radova, ovi će se troškovi naplatiti Drugoj strani. Druga strana ima obvezu isplatiti ove troškove u određenom roku, osim ako tvrtka Outstanding B.V. ne naznači drugačije.
 • 5.7 U slučaju likvidacije, (zahtjeva za) moratorij ili stečaja, zapljene – ako i u mjeri u kojoj zapljena nije uklonjena u roku od tri mjeseca – u vezi s Drugom stranom, reprogramiranje duga ili druge okolnosti zbog koje Druga strana može izgubiti nesputanu kontrolu nad svojom imovinom, tvrtka Outstanding B.V. može slobodno raskinuti sporazum s neposrednim učinkom ili otkazati nalog ili sporazum bez obveze da plati bilo kakvu naknadu ili odštetu. U tom slučaju, potraživanja tvrtke Outstanding B.V. prema Drugoj strani odmah dospijevaju na naplatu.
 • 5.8 Ako Druga strana otkaže potvrđenu narudžbu, u cijelosti ili djelomično, naručeni ili pripremljeni artikli za takvu narudžbu, kao i njihovi troškovi isporuke te troškovi rada rezervirani za
  izvršenje sporazuma, bit će fakturirani Drugoj strani osim ako se otkazivanje ne izvrši unutar roka navedenog u klauzuli 3(3) ovih općih uvjeta.

 Klauzula 6. Viša sila

 • 6.1. Outstanding B.V. is not obliged to perform any obligation towards the Other Party if Outstanding B.V. is prevented from doing so as a result of a circumstance which is not its fault or for which it is accountable pursuant to the law, a legal act or common opinion.
 • 6.2 Force majeure in these general terms and conditions means, in addition to that included in the legislation and case law, all external causes, whether or not foreseen, which are outside the control of Outstanding B.V. but as a result of which Outstanding B.V. is unable to perform its obligations, which includes strikes at the company of Outstanding B.V. or a third party. Outstanding B.V. is also entitled to rely on force majeure if the circumstance preventing (further) performance of the agreement, commences after Outstanding B.V. should have fulfilled its obligation.
 • 6.3 Force majeure includes but is not limited to: war, riots, and hostilities of whatever nature, blockade, boycott, natural disaster, epidemics, lack of raw materials, impediments and interruptions of the transport options, import and export restrictions or prohibitions, obstructions caused by measures, legislation or decisions of international, national and regional (government) bodies.
 • 6.4 For the duration the force majeure continues, Outstanding B.V. can suspend the obligations from the agreement. If this period lasts longer than two months, each of the parties is entitled to terminate the agreement without being liable to pay compensation for loss to the other party.
 • 6.5 Insofar as at the time of the commencement of the force majeure Outstanding B.V. has in the meantime performed its agreement in part or is able to perform such, and the performed or to be performed part respectively has independent value, Outstanding B.V. is entitled to invoice the already performed or to be performed part respectively separately. The Other Party is obliged to pay this invoice as if there was a separate agreement.

Clause 7. Payment and collection costs

 • 7.1 The delivery of services must be paid within 8 days from the invoice date, in a manner to be indicated by Outstanding B.V. in the currency as stated on the invoice, unless indicated otherwise in writing by Outstanding B.V.. Outstanding B.V. is entitled to invoice periodically.
 • 7.2   If the Other Party fails to pay the invoice on time, the Other Party is in default by operation of law. The Other Party then owes interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest shall be payable. The interest on the due and payable sum shall be calculated from the moment the Other Party is in default until the moment the amount due is paid in full.
 • 7.3   Outstanding B.V. is entitled to apply the payments made by the Other Party in the first instance to settle costs, subsequently to settle the arrear interest and finally to settle the principal sum and accrued interest.
 • 7.4 Outstanding B.V. can, without being in default as a result, refuse an offer for payment if the Other Party indicates a different order for the allocation of the payment. Outstanding B.V. may refuse full payment of the principal sum if the arrear interest, accrued interest and collection costs are not paid at the same time.
 • 7.5 The Other Party is never entitled to offset the amount it owes Outstanding B.V..
 • 7.6 Objections to the amount of the invoice do not suspend the payment obligation. The Other Party which is unable to rely on section 6.5.3 (articles 231 to 247 Book 6 Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend the payment of an invoice for any other reason.
 • 7.7  If the Other Party is in default or in breach of the (prompt) performance of its obligations, all reasonable costs to obtain payment extra-judicially are for account of the Other Party. The extra-judicial costs are calculated on the basis of standard Dutch debt collection practice, currently the calculation method in accordance with the Voorwerk II Report. However, if Outstanding B.V. has incurred higher costs to obtain collection which were reasonably necessary, the actually incurred costs are eligible for reimbursement. Any incurred legal and execution costs shall also be recouped from the Other Party. The Other Party shall also pay interest on the payable collection costs.
 • 7.8 The Other Party is obliged on first demand by Outstanding B.V. and to the satisfaction of Outstanding B.V. to provide security for the performance of all its obligations pursuant to the agreement.

Clause 8. Retention of title

 • 8.1 All goods delivered by Outstanding B.V. in the context of the agreement remain the property of Outstanding B.V. until such time the Other Party has properly performed all the obligations under the agreement(s) entered into with Outstanding B.V..
 • 8.2 The goods delivered by Outstanding B.V. which pursuant to paragraph 1 are subject to retention of title, may not be sold on and may never be used as payment instrument. The Other Party is not entitled to pledge the goods subject to retention of title or encumber them in any other way.
 • 8.3 The Other Party must always do all that which reasonably may be expected from the Other Party to secure the ownership rights of Outstanding B.V..
 • 8.4 If third parties levy an attachment on goods delivered subject to retention of title or wish to establish or execute rights in respect of such, the Other Party is obliged to notify Outstanding B.V. of this immediately.
 • 8.5 The Other Party undertakes to insure the goods delivered subject to retention of title and keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the insurance policy available to Outstanding B.V. for inspection on first demand. In the event of any payments pursuant to insurance, Outstanding B.V. is entitled to this insurance payout. Insofar as required, the Other Party commits itself towards Outstanding B.V. to render its cooperation in advance to all that should or might be required or desirable in that context.
 • 8.6 In the event Outstanding B.V. wishes to exercise its ownership rights referred to in this clause, the Other Party grants in advance its unconditional and irrevocable consent to Outstanding B.V. and third parties to be appointed by Outstanding B.V. to enter all the locations where the property of Outstanding B.V. is situated and to repossess these goods.

Clause 9. Guarantees, inspection and complaints, limitation period

 • 9.1 The Other Party must, as regards that provided by Outstanding B.V. in the offer, or that forming part of it in clause 2(2) of these general terms and conditions, regarding the measures, colour fastness and such like, allow for the usual deviations and small changes in the goods delivered by Outstanding B.V..
 • 9.2 The goods delivered by Outstanding B.V. may therefore deviate from the description in the order confirmation if and insofar as it concerns minor differences in size and minor changes. This does not form a ground for the Other Party to terminate the agreement and does not give it a right to compensation.
 • 9.3 Complaints by the Other Party, relating to defects to goods which are externally visible must be notified in writing by the Other Party to Outstanding B.V. at delivery but at the latest within 8 day after delivery. The Other Party must carry out a careful and prompt inspection.
 • 9.4 Defects which were not externally visible at the time of delivery, nor could be apparent during a careful and prompt inspection, must be notified by the Other Party to Outstanding B.V. in writing within 8 days after these defects were revealed but at the latest within 12 months after delivery.
 • 9.5 The guarantee applies to goods intended for use within the Netherlands. For use outside the Netherlands, the Other Party must verify itself whether the use of such is suitable for the use in that place and whether it satisfies the conditions put upon it. In that event, Outstanding B.V. may impose other guarantees and other conditions in respect of the goods to be delivered or work to be carried out.
 • 9.6 The guarantee referred to in paragraph 5 of this clause applies for a period of 12 months after delivery, unless the nature of the delivery dictates otherwise or the parties have agreed otherwise. If a guarantee given by Outstanding B.V. relates to a good which was produced by a third party, the guarantee is limited to that provided by the producer of the good, unless otherwise stated.
 • 9.7 Any form of guarantee lapses if a defect has arisen as a result of, or arises from, improper use or misuse of such, incorrect storage or maintenance of such by the Other Party and/or third parties, when, without the written permission of Outstanding B.V., the Other Party or third parties have made or have tried to make changes to the goods, other goods had been attached to it which must not be attached to it or if they were processed or treated in any other than the prescribed manner. The Other Party can also not rely on the guarantee if the defect has arisen as a result of circumstances beyond Outstanding B.V.’s control which includes weather conditions (such as but not limited to, extreme rainfall or temperatures) etc. or are the result of weathering and/or normal wear and tear.
 • 9.8 The Other Party must give Outstanding B.V. the opportunity to investigate a complaint (or to have this investigated).
 • 9.9  If the Other Party complains on time in accordance with paragraph 3 and 4, this does not suspend its payment obligation. In that event, the Other Party shall continue to be obliged to purchase and pay for the other ordered goods.
 • 9.10 If a defect is notified later than as stated in paragraph 3 and 4, the Other Party is no longer entitled to repair, replacement or compensation.
 • 9.11  If it is established that a good is defective and that a complaint has been lodged on time in that respect, Outstanding B.V. shall within a reasonable term after it has been returned or, if a return is reasonably not possible, after written notification in respect of the defect by the Other Party, replace the defective good or ensure it is repaired or provide replacement consideration to the Other Party, at the discretion of Outstanding B.V.. In the event of replacement, the Other Party is obliged to return the replaced good to Outstanding B.V. and grant Outstanding B.V. the ownership of such, unless Outstanding B.V. states otherwise.
 • 9.12  If it is established that a complaint is unfounded, the costs arisen as a result, which includes the investigation costs, incurred on the side of Outstanding B.V. are fully for the account of the Other Party.
 • 9.13 After expiry of the guarantee term, all costs of repair or replacement, including administration, shipment and call-out charges, shall be invoiced to the Other Party.

Clause 10.  Liability

 • 10.1 Ako će tvrtka Outstanding B.V. snositi odgovornost, ova će se odgovornost ograničiti na ovo što je navedeno u ovoj klauzuli.
 • 10.2 Tvrtka Outstanding B.V. neće biti odgovorna za gubitak, bilo kakve prirode, prouzročen postupcima tvrtke Outstanding B.V. na temelju netočnih i/ili nepotpunih informacija koje joj je dostavila Druga strana ili joj je dostavljena u ime Druge strane.
 • 10.3 Tvrtka Outstanding B.V. odgovorna je isključivo za izravan gubitak.
 • 10.4 Izravni gubitak uključuje isključivo razumne troškove kako bi se utvrdio uzrok i opseg gubitka, u mjeri u kojoj se određivanje odnosi na gubitak u smislu ovih uvjeta, svaki razumni trošak nastao zbog nepravilnog izvršenja tvrtke Outstanding B.V. sukladno sporazumu u onoj mjeri u kojoj se to može pripisati tvrtki Outstanding B.V. i razumne troškove nastale u sprječavanju ili ograničavanju gubitka u mjeri u kojoj Druga strana dokaže da su ti troškovi doveli do ograničenja izravnog gubitka kako je navedeno u ovim općim uvjetima.
 • 10.5 Tvrtka Outstanding B.V. nikada neće biti odgovorna za neizravni gubitak, uključujući posljedični gubitak, gubitak profita, gubitak uštede i gubitak uslijed prekida poslovanja.
 • 10.6 Ako i u mjeri u kojoj će se tvrtka Outstanding B.V. smatrati odgovorna za gubitke, odgovornost tvrtke Outstanding B.V. ograničena je na vrijednost računa narudžbe, ili u svakom
  slučaju na onaj dio narudžbe s kojim je odgovornost u vezi, uz najveći iznos od 20 000€.
 • 10.7 Odgovornost tvrtke Outstanding B.V. u svakom je slučaju uvijek ograničena na iznos uplate koju je izvršilo njezino osiguranje u odgovarajućem slučaju kao i višak koji ovisi o tvrtki Outstanding B.V. u tom pogledu.
 • 10.8 Ograničenja odgovornosti uključena u ovu klauzulu ne primjenjuju se ako je gubitak rezultat namjernog djela ili grube nepažnje od strane tvrtke Outstanding B.V. ili njezinih podređenih rukovoditelja.
 • 10.9 Tvrtka Outstanding pruža jamstvo od 2 godine isključujući dijelove sklone habanju, koji uključuju patentne zatvarače i zatvaranja. Za takve dijelove sklone habanju, tvrtka Outstanding će odrediti u svakom slučaju do najviše godinu dana jamstva nakon dostave hoće li se jamstvo primijeniti.
 • 10.10 Ako tvrtka Outstanding pruža jamstvenu obvezu, tvrtka Outstanding slobodna je izabrati hoće li izvršiti popravak, zamjenu ili pružiti kompenzaciju. U ovom slučaju, klijent nema više prava podnijeti zahtjev tvrtki Outstanding.
 • 10.11 Svaki sporazum o jamstvu postaje nevažeći ako je klijent sam vršio popravke bilo kakve vrste na isporučenom proizvodu ili je popravak izvršila druga strana ili ako je proizvod korišten bez odgovarajuće pažnje.

Klauzula 11. Rok zastare

 • 11.1 U odstupanju od zakonom predviđenog roka zastare, rok zastare za sva potraživanja i sve odbrane protiv tvrtke Outstanding B.V. i trećih strana koje je tijekom izvršenja sporazuma angažirala tvrtka Outstanding B.V., iznosi jednu godinu.

Klauzula 12. Prijenos rizika

 • 12.1 Rizik od gubitka, oštećenja ili smanjenja vrijednosti prenosi se Drugoj strani u trenutku kada roba namijenjena Drugoj strani dođe pod kontrolu Druge strane.

Klauzula 13. Naknada

 • 13.1 Druga strana nadoknađuje štetu tvrtki Outstanding B.V. u slučaju potraživanja trećih strana koje su pretrpjele gubitak u vezi s izvršenjem sporazuma a čiji je uzrok moguće pripisati drugome tko nije Outstanding B.V..
 • 13.2 Ako treće strane smatraju tvrtku Outstanding B.V. odgovornom u tom pogledu, Druga Strana je dužna pomoći tvrtki Outstanding B.V., i unutar i izvan suda, te mora odmah učiniti sve što se može tražiti od Druge strane u tom slučaju. Ako Druga strana ne poduzme odgovarajuće mjere, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo sama ih poduzeti, bez potrebe za obavijesti o nastanku statusa neispunjavanja obveza. Svi troškovi i gubitci tvrtke Outstanding B.V. i trećih strana koji su rezultat toga u potpunosti su na račun i rizik Druge strane.

Klauzula 14. Intelektualno vlasništvo

 • 14.1 Tvrtka Outstanding B.V. zadržava prava i ovlasti koje su joj povjerene sukladno Zakonu o autorskim pravima i drugim zakonima i propisima o intelektualnom vlasništvu. Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo koristiti uvećano znanje koje je stekla tijekom izvršenja sporazuma i za druge svrhe u mjeri u kojoj to ne otkriva strogo povjerljive podatke Druge strane trećim stranama.

 Klauzula 15. Primjenjivi zakon i rješavanje sporova

 • 15.1 Svi pravni odnosi u kojima je tvrtka Outstanding B.V. jedna od strana isključivo su uređeni nizozemskim zakonom čak i ako se obveza u cijelosti ili djelomično provodi u inozemstvu ili ako strana koja je uključena u pravni odnos ima svoje prebivalište tamo. Isključena je primjenjivost Bečke konvencije o prodaji.
 • 15.2 Sud u Lelystadu ima isključivu nadležnost za rješavanje sporova, osim ako nije drukčije propisano zakonom. Međutim, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo predati spor Sudu koji je nadležan u skladu sa zakonom.
 • 15.3 Strane će se obratiti Sudu tek nakon što su poduzele sve napore kako bi riješile spor međusobnim dogovorom.

Klauzula 16. Lokacija i promjena uvjeta

 • 16.1 Ovi uvjeti podneseni su Trgovačkoj komori za Gooi, Eem i Flevoland u mjestu Almere.
 • 16.2 Primjenjuje se posljednja podnesena inačica ili inačica koja je na snazi u vrijeme ulaska u pravnu vezu s tvrtkom Outstanding B.V.
 • 16.3 Nizozemski tekst općih uvjeta uvijek je presudan za njihovo tumačenje.

Dodatak

 1. Drvo je prirodni proizvod koji se može proširiti, skupiti te i rascijepiti. Mi za to nismo odgovorni.
 1. Naše cijene za pod uvijek zasnivamo na kolcima za drveni okvir duljine 4x4x80 cm. Ovo odgovara većini vrsta Ako se klijent nalazi na tresetu ili drugoj vrsti tla, mora nas obavijestiti kako bismo dostavili dulje stupove za temelj. Svako slijeganje šatora zbog premekog tla ide na rizik klijenta koji najbolje poznaje značajke tla.