Opći uvjeti i odredbe

UVJETI OUTSTANDING B.V.
Verzija 2018.1

Klauzula 1. Opće

1.1. Ovi se uvjeti primjenjuju na svaku ponudu i kotaciju kao i na sve sklopljene sporazume, pod bilo kojim nazivom, između tvrtke Outstanding B.V. i Druge strane, za koju je tvrtka Outstanding B.V. proglasila ove uvjete primjenjivima.
1.2 Od ovih općih uvjeta može se odstupiti isključivo i samo u mjeri u kojoj je to izričito dogovoreno u pisanom obliku.
1.3 Kada se ovi opći uvjeti odnose na „isporuku (robe)”, to uključuje i pružanje usluga i radove bilo kakve prirode.
1.4 Ovi se uvjeti također primjenjuju na sporazume s tvrtkom Outstanding B.V., za izvedbe za koje tvrtka Outstanding B.V. mora angažirati treće strane.
1.5 Ovi su opći uvjeti također sastavljeni za zaposlenike tvrtke Outstanding B.V. i njezin odbor.
1.6 Primjenjivost drugih uvjeta kupnje ili drugih uvjeta Druge strane izričito se odbija.
1.7 Ako u bilo kojem trenutku jedna ili više odredbi u ovim općim uvjetima postanu ništavne, u cijelosti ili djelomično, ili se proglase ništavnim, ostale odredbe u ovim općim uvjetima bit će i dalje potpuno primjenjive. Tvrtka Outstanding B.V. i Druga će strana zatim započeti konzultacije kako bi dogovorile nove odredbe za zamjenu ništavih ili poništenih odredbi, pri čemu će se cilj i značenje izvornih odredbi uzeti u obzir u mjeri u kojoj je to moguće.
1.8 Ako tumačenje jedne ili više odredbi ovih općih uvjeta nije dovoljno jasno, tumačenje mora biti ‘u duhu’ ovih odredbi.
1.9 Ako dođe do situacije između strana koja nije obuhvaćena ovim općim uvjetima, ta se situacija tada mora procijeniti u duhu ovih općih uvjeta.
1.10  Ako tvrtka Outstanding B.V. ne zahtijeva uvijek strogo pridržavanje ovih uvjeta, to ne znači da te odredbe nisu primjenjive ili da tvrtka Outstanding B.V. želi na bilo koji način izgubiti svoje pravo da, u drugim okolnostima, zahtijeva strogo poštivanje odredbi ovih uvjeta.

Klauzula 2. Kotacije i ponude

2.1. Kotacije i ponude tvrtke Outstanding B.V. nisu obvezujuće, osim ako ponuda ne sadrži uvjet za prihvaćanje. One ni na koji način ne obvezuju tvrtku Outstanding B.V., osim ako sama ponuda izričito i nedvojbeno (u pisanom obliku) ne odredi suprotno.
2.2 Dizajni, crteži, modeli, uzorci, opisi, slike i slično, kao i svi prilozi i dokumenti koji čine dio ponude ili su s njom povezani, ostaju, kao i alati koje je tvrtka Outstanding B.V. izradila s tim u vezi, vlasništvo tvrtke Outstanding B.V. te se moraju na prvi zahtjev vratiti tvrtki Outstanding B.V. i ne smiju se kopirati i/ili predati trećim stranama bez izričite pisane suglasnosti.
2.3 Kotacija ili ponuda prestaju ako proizvod na koji se kotacija ili ponuda odnose u međuvremenu postane nedostupan, s tim da tvrtka Outstanding B.V. ne podliježe plaćanju naknade.
2.4 Kotacije ili ponude tvrtke Outstanding B.V. ne mogu se smatrati važećim ako Druga strana može razumno shvatiti da kotacije ili ponude, ili njihov dio, sadrže očitu pogrešku ili administrativnu pogrešku.
2.5 Cijene navedene u ponudi ili kotaciji ne uključuju PDV, osim ako se izričito ne dogovori drugačije u pisanom obliku, osim pakiranja, drugih državnih nameta, svih troškova koji će nastati u kontekstu sporazuma, putnih i smještajnih troškova, uključujući troškove prijevoza i administrativnih troškova.
2.6 Cijene su franko tvornica tvrtke Outstanding B.V. osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku (e-pošta, faks ili pošta).
2.7 Ako prihvaćanje (bilo da su manje točke u pitanju) odstupa od ponude sadržane u ponudi ili kotaciji, tvrtka Outstanding B.V. ju nije obvezna ispuniti. Sporazum se tada neće sklopiti u skladu s ovim odstupanjima, osim ako tvrtka Outstanding B.V. ne naznači drukčije.
2.8 Složena ponuda ne obvezuje tvrtku Outstanding B.V. na izvršenje dijela narudžbe po odgovarajućem dijelu navedene cijene. Kotacije ili ponude ne primjenjuju se automatski na buduće narudžbe.
2.9 Odobren nalog tvrtki Outstanding B.V. smatra se ponudom koja se će se smatrati prihvaćenom tek nakon pisane potvrde ili potvrde putem e-pošte od strane tvrtke Outstanding B.V. (tzv. potvrda naloga).

Klauzula 3. Sporazum

3.1 Sporazum se sklapa tek kada odobren nalog tvrtki Outstanding B.V., tvrtka Outstanding B.V. prihvati u pisanom obliku (putem e-pošte, faksa ili pošte). Prihvaćanje nalog također je i potvrda naloga.
3.2 Smatrat će se da potvrda naloga koju tvrtka Outstanding B.V. pošalje Drugoj strani potpuno i precizno odražava sadržaj sklopljenog sporazuma. Smatrat će se da se Druga strana slaže s ovom potvrdom naloga, osim ako Druga strana u roku od 8 dana od datuma ove potvrde naloga ne obavijesti tvrtku Outstanding B.V. u pisanom obliku da se ne može složiti sa sadržajem.
3.3 Ako se nalog potvrdi, u roku od 8 dana od potvrde naloga isplatit će se 50 % iznosa osim ako nije suprotno dogovoreno.
3.4 Kada se isplati predujam od 50 %, narudžba je potvrđena.
3.5 Svi dodatni sporazumi i/ili obveze koje su preuzeli zaposlenici tvrtke Outstanding B.V. ili su druge osobe preuzele u ime tvrtke Outstanding B.V. u svojstvu predstavnika, obvezujući su za tvrtku Outstanding B.V. ako su je sporazume i/ili obveze potvrdio u pisanom obliku (putem e-pošte, faksa ili pošte) direktor ovlašten da zastupa tvrtku Outstanding B.V..

Klauzula 4. Uvjeti isporuke, izmjena sporazuma i uvećanje cijene

4.1 Uvjeti isporuke koje je navela tvrtka Outstanding B.V. započinju od datuma sklapanja sporazuma po uvjetom da tvrtka Outstanding B.V. posjeduje sve podatke koje tvrtka Outstanding B.V. treba za izvršenje narudžbe.
4.2 Ako je određeni rok dogovoren ili naveden za dovršenje određenog posla ili za isporuku određene robe, to nikada nije strogi rok. Nakon prekoračenja roka, Druga strana mora dostaviti tvrtki Outstanding B.V. pisanu obavijest o nastanku statusa neispunjavanja obveza. Tvrtka Outstanding B.V. zatim mora dobiti razuman rok za ispunjenje sporazuma. Nakon prekoračenja dogovorenog roka za isporuku, tvrtka Outstanding B.V. nije odgovorna za neizravni gubitak kao što je navedeno u klauzuli 10(5) ovih općih uvjeta.
4.3 Dostava i cijene su franko tvornica tvrtke Outstanding B.V. osim ako se drugačije ne dogovori u pisanom obliku. Druga strana je obvezna kupiti robu u trenutku kada postane dostupna Drugoj strani. Ako Druga strana odbije kupiti ili ne pruži informacije ili upute potrebne za isporuku, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo skladištiti robu na račun i rizik Druge strane.
4.4 Ako druga strana zahtijeva isporuku na način različit od onog navedenog u stavci 3., tvrtka Outstanding B.V. može naplatiti troškove s tim u vezi Drugoj strani.
4.5 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo da određeni dio posla provedu treće strane.
4.6 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo ispuniti sporazum u više faza i naplatiti izvršene dijelove odvojeno.
4.7 Ako se sporazum ispunjava u fazama, tvrtka Outstanding B.V. može obustaviti izvedbu dijelova koji pripadaju sljedećoj fazi dok Druga strana ne odobri rezultate prijašnje faze u pisanom obliku.
4.8  Ako se tijekom izvršenja sporazuma misli da je za ispravno izvršenje istog potrebno izmijeniti ili dopuniti ga, strane će pravovremeno i međusobnim dogovorom doći do izmjene sporazuma. Ako se priroda, opseg ili sadržaj sporazuma, bilo da je na zahtjev ili po uputama Druge strane, nadležnih organa, itd., promjeni te se kao rezultat sporazum kvalitativno i/ili kvantitativno izmjeni, ovo može imati posljedice na ono što je prvobitno dogovoreno. To znači da se prvobitni dogovoreni iznos može uvećati ili smanjiti. Tvrtka Outstanding B.V. ponudit će kotaciju za ovo što je moguće ranije. Uslijed izmijene sporazuma, prvobitno dogovoren rok izvedbe također se može izmijeniti. Druga strana prihvaća mogućnost izmjene sporazuma, uključujući promjenu cijene i roka izvedbe.
4.9 Ako je sporazum izmijenjen, što uključuje sve dodatke, tvrtka Outstanding B.V. ima ga pravo provesti samo nakon što je osoba koja je za to ovlaštena unutar tvrtke Outstanding B.V. dala suglasnost, a Druga je strana pristala da se cijena i drugi uvjeti navedeni za izvedbu, uključujući vrijeme izvedbe, odrede u toj fazi. Neizvršenje izmjenjenog sporazuma ili neposredno neizvršenje ne smatra se kršenjem sporazuma od strane tvrtke Outstanding B.V. te ne daje Drugoj strani osnovu za raskid sporazuma. Tvrtka Outstanding B.V. može odbiti zahtjev za izmjenu sporazuma ako bi to moglo imati kvalitativne i/ili kvantitativne posljedice, na primjer na rad ili robu koja se treba isporučiti u tom kontekstu bez da se to smatra neispunjenjem obveze od strane tvrtke Outstanding B.V..
4.10 Ako Druga strana ne ispuni obvezu pravilne izvedbe svega što Druga strana ima obvezu ispuniti prema tvrtki Outstanding B.V., Druga je strana odgovorna za sve gubitke (koji uključuju troškove) koji su kao posljedica toga nastali izravno ili neizravno na strani tvrtke Outstanding B.V..
4.11 Ako tvrtka Outstanding B.V. dogovori fiksnu cijenu s Drugom stranom, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo u svakom trenutku povećati tu cijenu a da Druga strana u tom slučaju nema pravo raskinuti sporazum iz tog razloga, ako je povećanje cijene nastalo zbog naloga nadležnih organa ili obveze u skladu sa zakonom ili propisima, ili je uzrokovano porastom cijene sirovina, plaća itd. ili po različitim osnovama koje se u trenutku sklapanja sporazuma nisu mogle razumno predvidjeti.
4.12 Ako je porast cijene, osim kao rezultat izmjene sporazuma, viši od 10 % i odvija se u roku od tri mjeseca nakon sklapanja sporazuma, isključivo Druga strana koja ima pravo osloniti se na dio 5. odjeljak 3. knjige 6. nizozemskog Građanskog zakonika ima pravo raskinuti sporazum putem pisane izjave, osim ako tvrtka Outstanding B.V. nije još uvijek spremna provesti sporazum na temelju prvobitno dogovorenih uvjeta ili ako povećanje cijene nije rezultat ovlaštenje ili obveze koju tvrtka Outstanding B.V. ima sukladno zakonu ili ako nije propisano da će se dostava obaviti u roku duljem od tri mjeseca nakon kupnje.

Klauzula 5. Obustava, raskid i prijevremeni raskid sporazuma
5.1 Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo obustaviti izvršenje obveza ili raskinuti sporazum, ako:
·         Druga strana ne ispunjava obveze iz ovog sporazuma na odgovarajući način, u cijelosti ili na vrijeme;
·         Nakon sklapanja sporazuma, tvrtka Outstanding B.V. stekne saznanja o okolnostima zbog kojih može posumnjati da će Druga strana ispuniti obveze;
·         U vrijeme sklapanja sporazuma od Druge strane se zahtijevalo da položi jamstvo za ispunjavanje svojih obveza iz sporazuma a to jamstvo nije predočeno ili nije odgovarajuće;
·         Ako uslijed odlaganja Druge strane ne može se više očekivati od tvrtke Outstanding B.V. da ispuni sporazum po prvobitno dogovorenim uvjetima.
5.2 Osim toga, tvrtka Outstanding B.V. ovlaštena je raskinuti sporazum ako nastanu okolnosti koje su takve prirode da je izvršenje sporazuma nemoguće ili ako nastanu druge okolnosti koje su takve prirode da se nepromijenjeno održavanje sporazuma ne može u svim razumnim slučajevima tražiti od tvrtke Outstanding B.V..
5.3 Ako se sporazum okonča, potraživanja tvrtke Outstanding B.V. prema Drugoj strani odmah dospijevaju na naplatu. Ako tvrtka Outstanding B.V. obustavi izvršenje obveza, zadržava svoja potraživanja u skladu sa zakonom i sporazumom.
5.4 Ako tvrtka Outstanding B.V. nastavi s obustavom ili raskidom, tvrtka Outstanding B.V. ni na koji način nije obvezna platiti naknadu za gubitak i troškove koji su nastali kao posljedica toga.
5.5 Ako se raskid može pripisati Drugoj strani, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo na naknadu za gubitak, koji uključuje troškove koji su izravno ili neizravno nastali kao posljedica toga.
5.6 Ako tvrtka Outstanding B.V. rano raskine sporazum, tvrtka Outstanding B.V. će u dogovoru s Drugom stranom osigurati prijenos radova koji se trebaju provesti trećoj strani. Ovo vrijedi ako se raskid ne može pripisati Drugoj strani. Ako tvrtka Outstanding B.V. mora snositi dodatne troškove uslijed prijenosa radova, ovi će se troškovi naplatiti Drugoj strani. Druga strana ima obvezu isplatiti ove troškove u određenom roku, osim ako tvrtka Outstanding B.V. ne naznači drugačije.
5.7 U slučaju likvidacije, (zahtjeva za) moratorij ili stečaja, zapljene – ako i u mjeri u kojoj zapljena nije uklonjena u roku od tri mjeseca – u vezi s Drugom stranom, reprogramiranje duga ili druge okolnosti zbog koje Druga strana može izgubiti nesputanu kontrolu nad svojom imovinom, tvrtka Outstanding B.V. može slobodno raskinuti sporazum s neposrednim učinkom ili otkazati nalog ili sporazum bez obveze da plati bilo kakvu naknadu ili odštetu. U tom slučaju, potraživanja tvrtke Outstanding B.V. prema Drugoj strani odmah dospijevaju na naplatu.
5.8 Ako Druga strana otkaže potvrđenu narudžbu, u cijelosti ili djelomično, naručeni ili pripremljeni artikli za takvu narudžbu, kao i njihovi troškovi isporuke te troškovi rada rezervirani za izvršenje sporazuma, bit će fakturirani Drugoj strani osim ako se otkazivanje ne izvrši unutar roka navedenog u klauzuli 3(3) ovih općih uvjeta.

Klauzula 6. Viša sila
6.1. Tvrtka Outstanding B.V. nije u obvezi izvršiti obveze prema Drugoj strani ako je tvrtka Outstanding B.V. spriječena izvršiti ih kao posljedica okolnosti koje nisu njezina krivnja ili za koju je odgovorna u skladu sa zakonom, pravnim aktom ili zajedničkim mišljenjem.
6.2 Viša sila u ovim općim uvjetima znači, kao dodatak onom što je navedeno u zakonodavstvu i sudskoj praksi, sve vanjske uvjete, bilo da su predviđeni ili ne, koji su izvan kontrole tvrtke Outstanding B.V. ali koji kao posljedicu imaju da tvrtka Outstanding B.V. ne može izvršiti svoje obveze, koje uključuju štrajk u tvrtki Outstanding B.V. ili trećoj strani. Tvrtka Outstanding B.V. također ima pravo osloniti se na višu silu ako okolnosti koje sprječavaju (daljnje) izvršenje sporazuma počnu nakon što je tvrtka Outstanding B.V. ispunila obvezu.
6.3 Viša sila uključuje, ali nije ograničena na: rat, nerede i sukobe bilo kakve prirode, blokadu, bojkot, prirodne katastrofe, epidemije, nedostatak sirovina, prepreke i prekide transportnih opcija, uvozna i izvozna ograničenja ili zabrane, ometanja uzrokovana mjerama, zakonodavstvom ili odlukama međunarodnih, nacionalnih i regionalnih (državnih) tijela.
6.4 Za vrijeme trajanja više sile, tvrtka Outstanding B.V. može obustaviti obveze iz sporazuma. Ako je ovo razdoblje duže od dva mjeseca, svaka od strana ima pravo raskinuti sporazum bez obveze plaćanja naknade za gubitak drugoj strani.
6.5 U onoj mjeri u kojoj je u vrijeme početka više sile tvrtka Outstanding B.V. u međuvremenu djelomično izvršila sporazum, ili ga može izvršiti, a izvršeni dio ili dio koji će se izvršiti ima samostalnu vrijednost, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo fakturirati već izvršeni dio ili koji će se izvršiti zasebno. Druga strana ima obvezu platiti ovu fakturu kao da postoji poseban sporazum.

Klauzula 7. Plaćanje i troškovi naplate
7.1 Isporuka usluga mora se platiti 8 dana nakon datuma fakturiranja, na način koji će naznačiti tvrtka Outstanding B.V. u valuti navedenoj na fakturi, osim ako tvrtka Outstanding B.V. drugačije ne naznači u pisanom obliku. Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo fakturirati periodično.
7.2   Ako Druga strana ne plati račun na vrijeme, Druga strana po zakonu dobiva status neispunjene obveze. Druga strana tada duguje kamatu od 1 % mjesečno, osim ako zakonska kamata nije veća, u kojem slučaju će se platiti zakonska kamata. Kamata na dospjeli i plativi iznos obračunavat će se od trenutka kada je Druga strana u statusu neispunjavanja obveza do trenutka uplate iznosa u cijelosti.
7.3   Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo primijeniti isplate koje je Druga strana izvršila u prvom stupnju za podmirenje troškova, zatim da podmirenje zatezne kamate i konačno za podmirenje iznosa glavnice i obračunate kamate.
7.4 Tvrtka Outstanding B.V. može, bez dobivanja statusa neispunjavanja obveza, odbiti ponudu za plaćanje ako Druga strana navede drugačiji redoslijed za plaćanje. Tvrtka Outstanding B.V. može odbiti punu uplatu iznosa glavnice ako se zatezna kamata, obračunate kamate i troškovi naplate ne isplate istovremeno.
7.5 Druga strana nikada nema pravo kompenzacije iznosa koji duguje tvrtki Outstanding B.V..
7.6 Prigovori na iznos računa ne obustavljaju obvezu plaćanja. Druga strana koja se ne može pozvati na odjeljak 6.5.3 (članci 231. do 247. knjige 6. nizozemskog Građanskog zakonika) nema pravo ni obustaviti plaćanje računa iz bilo kojeg drugog razloga.
7.7  Ako Druga strana ne ispunjava obveze ili krši (brzo) ispunjenje svojih obveza, svi razumni troškovi za dobivanje uplate izvan sudnice za račun su Druge strane. Izvansudski troškovi izračunavaju se na temelju standardne nizozemske prakse naplate potraživanja. Trenutačno metoda izračunavanja u skladu je s izvješćem Voorwerk II. Međutim, ako je tvrtka Outstanding B.V. pretrpjela više troškove za naplatu koji su bili potrebni u razumnoj mjeri, stvarno nastali troškovi ispunjavaju uvjete za naknadu. Sve nastale pravne troškove i troškove izvršenja također će nadoknaditi Druga strana. Druga strana će također platiti kamate na dospjele troškove naplate.
7.8 Druga je strana obvezna na prvi zahtjev tvrtke Outstanding B.V. i na zadovoljavajući način položiti jamstvo za izvršenje svih svojih obveza u skladu sa sporazumom.

Klauzula 8. Pridržaj prava vlasništva
8.1 Sva roba koju dostavi tvrtka Outstanding B.V. u kontekstu sporazuma ostaju vlasništvo tvrtke Outstanding B.V. sve do trenutka kada Druga strana nije pravilno izvršila sve obveze u okviru sklopljenog(ih) sporazuma s tvrtkom Outstanding B.V..
8.2 Sva roba koju dostavi tvrtka Outstanding B.V. koja prema stavku 1. podliježe pridržaju prava vlasništva, ne smije se prodati i ne može se nikad iskoristiti kao sredstvo plaćanja. Druga strana nema pravo založiti robu koja podliježe pridržaju prava vlasništva ili je na bilo koji drugi način opteretiti.
8.3 Druga strana mora uvijek učiniti sve ono što se razumno može očekivati ​​od Druge strane kako bi se osigurala vlasnička prava tvrtke Outstanding B.V..
8.4 Ako treće strane nametnu dodatak na isporučenu robu koja podliježe pridržaju prava vlasništva ili žele uspostaviti ili izvršiti prava s tim u vezi, Druga strana je dužna o tome odmah obavijestiti tvrtku Outstanding B.V..
8.5 Druga se strana obvezuje osigurati isporučenu robu koja podliježe pridržaju prava vlasništva i osigurati je od požara, eksplozije i štete od vode, kao i od krađe, te staviti policu osiguranja tvrtki Outstanding B.V. na raspolaganje za inspekciju na prvi zahtjev. U slučaju isplate na temelju osiguranju, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo na ovu isplatu osiguranja. U onoj mjeri u kojoj je potrebno, Druga se strana obvezuje tvrtki Outstanding B.V. da će unaprijed pružiti svoju suradnju sa svime što je potrebno ili bi moglo biti potrebno ili poželjno u tom smislu.
8.6 U slučaju da tvrtka Outstanding B.V. želi ostvariti svoja prava vlasništva navedena u ovoj klauzuli, Druga strana unaprijed daje svoj bezuvjetan i neopoziv pristanak tvrtki Outstanding B.V. i trećim stranama koje će imenovati tvrtka Outstanding B.V. za ulazak na sve lokacije gdje se nalazi vlasništvo tvrtke Outstanding B.V. te za povrat ovih proizvoda.

Klauzula 9. Jamstva, provjera i pritužbe, rok zastare
9.1 Druga strana mora, imajući u vidu navedeno u ponudi tvrtke Outstanding B.V., ili navedeno u klauzuli 2(2) ovih općih uvjeta, u pogledu mjera, postojanosti boje i slično, dopustiti uobičajena odstupanja male izmjene u proizvodima koje isporučuje tvrtka Outstanding B.V..
9.2 Proizvodi koje isporučuje tvrtka Outstanding B.V. mogu stoga odstupati od opisa u potvrdi naloga ako i u onoj mjeri u kojoj se odnose na manje razlike u veličini i manje izmjene. Ovo ne daje osnovu drugoj strani za raskid sporazum i ne daje joj pravo na naknadu.
9.3 Pritužbe Druge strane, u vezi s nedostacima proizvoda koji su vidljivi izvana Druga strana mora dostaviti tvrtki Outstanding B.V. u pisanom obliku nakon isporuke ali ne kasnije od 8 dana nakon isporuke. Druga strana mora provesti pažljiv i ažuran pregled.
9.4 Druga strana mora obavijestiti tvrtku Outstanding B.V. o nedostacima koji nisu vidljivi izvana u trenutku isporuke, niti se mogu uočiti tijekom pažljivog i ažurnog pregleda, u pisanom obliku 8 dana nakon uočavanja ovih nedostataka ali ne kasnije od 12 mjeseci nakon isporuke.
9.5 Jamstvo vrijedi za proizvode čije je korištenje predviđeno za Nizozemsku. Za korištenje izvan Nizozemske, Druga strana mora sama provjeriti je li korištenje takve vrste prikladno za korištenje na tom mjestu i zadovoljava li uvjete koji se na nju primjenjuju. U tom slučaju, tvrtka Outstanding B.V. može izreći druga jamstva ili druge uvjete u pogledu proizvoda koji se trebaju isporučiti i radova koji se trebaju provesti.
9.6 Jamstvo iz stavka 5. ove klauzule primjenjuje se na razdoblje od 12 mjeseci nakon dostave, osim ako priroda isporuke ne nalaže drugačije ili se strane nisu drugačije dogovorile. Ako se jamstvo koje pruža tvrtka Outstanding B.V. odnosi na proizvod koji proizvodi treća strana, jamstvo je ograničeno na ono što proizvođač proizvoda navede, osim ako se ne obavijesti drugačije.
9.7 Svi oblici jamstva prestaju ako je nedostatak nastao kao posljedica, ili proizlazi iz nepravilne ili pogrešne uporabe istog, nepravilnog skladištenja ili održavanja istog od strane Druge strane i/ili trećih strana, kada, bez pismenog odobrenja tvrtke Outstanding B.V., Druga strana ili treće strane napravile su ili su pokušale napraviti promjene na proizvodima, drugi proizvodi su bili pričvršćeni na njih a koji se ne smiju pričvrstiti na njih ili ako se prema njima postupalo na bilo koji drugi način koji nije propisan. Druga se strana ne može pozvati na jamstvo ni kada je nedostatak nastao kao posljedica okolnosti izvan kontrole tvrtke Outstanding B.V. što uključuje vremenske uvjete (kao što su ali ne ograničavajući se na, ekstremne padavine ili temperature) itd. ili je posljedica trošenja vremenom i/ili normalnog habanja.
9.8 Druga strana mora pružiti tvrtki Outstanding B.V. priliku da istraži pritužbu (ili da je netko istraži u njezino ime).
9.9  Ako Druga strana podnese pritužbu na vrijeme sukladno stavcima 3. i 4., to ne obustavlja njezinu obvezu plaćanja. U tom slučaju, Druga strana će nastaviti da ima obvezu da kupi i plati naručene proizvode.
9.10 Ako se o nedostatku obavijesti kasnije nego što je navedeno u stavcima 3. i 4., Druga strana više nema pravo na popravak, zamjenu ili naknadu.
9.11  Ako se utvrdi da je neki proizvod neispravan i ako je pritužba podnesena na vrijeme u tom pogledu, tvrtka Outstanding B.V. će u razumnom roku nakon vraćanja ili, ako je povratak razumno nemoguć, nakon pisane obavijesti Druge strane o nedostatku, zamijeniti neispravni proizvod ili se pobrinuti da se popravi ili pruži zamjenu Drugoj strani, prema nahođenju tvrtke Outstanding B.V.. U slučaju zamjene, Druga strana ima obvezu vratiti zamijenjen proizvod tvrtki Outstanding B.V. te predati tvrtki Outstanding B.V. vlasništvo istog, osim ako tvrtka Outstanding B.V. ne naznači drugačije.
9.12  Ako se utvrdi da je pritužba neosnovana, troškovi koji su nastali kao posljedica, uključujući troškove istrage, nastale na strani tvrtke Outstanding B.V., u potpunosti su za račun Druge strane.
9.13 Nakon isteka jamstvenog roka, svi troškovi popravka ili zamjene, uključujući administrativne troškove, prijevoz i naknade za dolazak, naplatit će se Drugoj strani.

Klauzula 10.  Odgovornost
10.1 Ako će tvrtka Outstanding B.V. snositi odgovornost, ova će se odgovornost ograničiti na ovo što je navedeno u ovoj klauzuli.
10.2 Tvrtka Outstanding B.V. neće biti odgovorna za gubitak, bilo kakve prirode, prouzročen postupcima tvrtke Outstanding B.V. na temelju netočnih i/ili nepotpunih informacija koje joj je dostavila Druga strana ili joj je dostavljena u ime Druge strane.
10.3 Tvrtka Outstanding B.V. odgovorna je isključivo za izravan gubitak.
10.4 Izravni gubitak uključuje isključivo razumne troškove kako bi se utvrdio uzrok i opseg gubitka, u mjeri u kojoj se određivanje odnosi na gubitak u smislu ovih uvjeta, svaki razumni trošak nastao zbog nepravilnog izvršenja tvrtke Outstanding B.V. sukladno sporazumu u onoj mjeri u kojoj se to može pripisati tvrtki Outstanding B.V. i razumne troškove nastale u sprječavanju ili ograničavanju gubitka u mjeri u kojoj Druga strana dokaže da su ti troškovi doveli do ograničenja izravnog gubitka kako je navedeno u ovim općim uvjetima.
10.5 Tvrtka Outstanding B.V. nikada neće biti odgovorna za neizravni gubitak, uključujući posljedični gubitak, gubitak profita, gubitak uštede i gubitak uslijed prekida poslovanja.
10.6 Ako i u mjeri u kojoj će se tvrtka Outstanding B.V. smatrati odgovorna za gubitke, odgovornost tvrtke Outstanding B.V. ograničena je na vrijednost računa narudžbe, ili u svakom slučaju na onaj dio narudžbe s kojim je odgovornost u vezi, uz najveći iznos od 20 000€.
10.7 Odgovornost tvrtke Outstanding B.V. u svakom je slučaju uvijek ograničena na iznos uplate koju je izvršilo njezino osiguranje u odgovarajućem slučaju kao i višak koji ovisi o tvrtki Outstanding B.V. u tom pogledu.
10.8 Ograničenja odgovornosti uključena u ovu klauzulu ne primjenjuju se ako je gubitak rezultat namjernog djela ili grube nepažnje od strane tvrtke Outstanding B.V. ili njezinih podređenih rukovoditelja.
10.9   Tvrtka Outstanding pruža jamstvo od 2 godine isključujući dijelove sklone habanju, koji uključuju patentne zatvarače i zatvaranja. Za takve dijelove sklone habanju, tvrtka Outstanding će odrediti u svakom slučaju do najviše godinu dana jamstva nakon dostave hoće li se jamstvo primijeniti.
10.10   Ako tvrtka Outstanding pruža jamstvenu obvezu, tvrtka Outstanding slobodna je izabrati hoće li izvršiti popravak, zamjenu ili pružiti kompenzaciju. U ovom slučaju, klijent nema više prava podnijeti zahtjev tvrtki Outstanding.
10.11  Svaki sporazum o jamstvu postaje nevažeći ako je klijent sam vršio popravke bilo kakve vrste na isporučenom proizvodu ili je popravak izvršila druga strana ili ako je proizvod korišten bez odgovarajuće pažnje.

Klauzula 11.  Rok zastare

11.1 U odstupanju od zakonom predviđenog roka zastare, rok zastare za sva potraživanja i sve odbrane protiv tvrtke Outstanding B.V. i trećih strana koje je tijekom izvršenja sporazuma angažirala tvrtka Outstanding B.V., iznosi jednu godinu.

Klauzula 12. Prijenos rizika

12.1 Rizik od gubitka, oštećenja ili smanjenja vrijednosti prenosi se Drugoj strani u trenutku kada roba namijenjena Drugoj strani dođe pod kontrolu Druge strane.

Klauzula 13. Naknada

13.1 Druga strana nadoknađuje štetu tvrtki Outstanding B.V. u slučaju potraživanja trećih strana koje su pretrpjele gubitak u vezi s izvršenjem sporazuma a čiji je uzrok moguće pripisati drugome tko nije Outstanding B.V..
13.2 Ako treće strane smatraju tvrtku Outstanding B.V. odgovornom u tom pogledu, Druga Strana je dužna pomoći tvrtki Outstanding B.V., i unutar i izvan suda, te mora odmah učiniti sve što se može tražiti od Druge strane u tom slučaju. Ako Druga strana ne poduzme odgovarajuće mjere, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo sama ih poduzeti, bez potrebe za obavijesti o nastanku statusa neispunjavanja obveza. Svi troškovi i gubitci tvrtke Outstanding B.V. i trećih strana koji su rezultat toga u potpunosti su na račun i rizik Druge strane.

Klauzula 14. Intelektualno vlasništvo
14.1 Tvrtka Outstanding B.V. zadržava prava i ovlasti koje su joj povjerene sukladno Zakonu o autorskim pravima i drugim zakonima i propisima o intelektualnom vlasništvu. Tvrtka Outstanding B.V. ima pravo koristiti uvećano znanje koje je stekla tijekom izvršenja sporazuma i za druge svrhe u mjeri u kojoj to ne otkriva strogo povjerljive podatke Druge strane trećim stranama.

Klauzula 15. Primjenjivi zakon i rješavanje sporova
15.1 Svi pravni odnosi u kojima je tvrtka Outstanding B.V. jedna od strana isključivo su uređeni nizozemskim zakonom čak i ako se obveza u cijelosti ili djelomično provodi u inozemstvu ili ako strana koja je uključena u pravni odnos ima svoje prebivalište tamo. Isključena je primjenjivost Bečke konvencije o prodaji.
15.2 Sud u Lelystadu ima isključivu nadležnost za rješavanje sporova, osim ako nije drukčije propisano zakonom. Međutim, tvrtka Outstanding B.V. ima pravo predati spor Sudu koji je nadležan u skladu sa zakonom.
15.3 Strane će se obratiti Sudu tek nakon što su poduzele sve napore kako bi riješile spor međusobnim dogovorom.

Klauzula 16. Lokacija i promjena uvjeta
16.1 Ovi uvjeti podneseni su Trgovačkoj komori za Gooi, Eem i Flevoland u mjestu Almere.
16.2 Primjenjuje se posljednja podnesena inačica ili inačica koja je na snazi ​​u vrijeme ulaska u pravnu vezu s tvrtkom Outstanding B.V.
16.3 Nizozemski tekst općih uvjeta uvijek je presudan za njihovo tumačenje.

Dodatak
1. Drvo je prirodni proizvod koji se može proširiti, skupiti te i rascijepiti. Mi za to nismo odgovorni.
2. Naše cijene za pod uvijek zasnivamo na kolcima za drveni okvir duljine 4x4x80 cm. Ovo odgovara većini vrsta tla. Ako se klijent nalazi na tresetu ili drugoj vrsti tla, mora nas obavijestiti kako bismo dostavili dulje stupove za temelj. Svako slijeganje šatora zbog premekog tla ide na rizik klijenta koji najbolje poznaje značajke tla.